Art. 1 – Toepasselijke voorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord, worden de wederzijdse rechten en plichten van partijen uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden. Publi-solution verwerpt uitdrukkelijk de algemene voorwaarden voorkomend op geschriften van de klant.

Art. 2 – Offertes

Een offerte van Publi-solution is geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant. De prijs en de beschrijving van de goederen vermeld in de offerte zijn louter indicatief. Indien de offerte is gebaseerd op informatie verstrekt door de klant, staat uitsluitend de klant in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. De geldigheidsduur van offertes is deze zoals erop vermeld. Indien de offerte geen vermelding van geldigheidsduur bevat, bedraagt deze 30 dagen.

Art. 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelbon zowel door de klant als door een persoon bevoegd om Publi-solution te verbinden is ondertekend, dan wel door een begin van uitvoering van de overeenkomst door Publi-solution

Latere wijzigingen aan de bestelling kunnen enkel gebeuren na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Publi-solution en aan de door Publi-solution gestelde voorwaarden.

Art. 4 – Leveringsvoorwaarden en –termijnen

De door Publi-solution opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief. Vertraging in de levering van de goederen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding ten voordele van de klant.
De bestelde goederen worden behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord geleverd en aanvaard in de gebouwen van Publi-solution.

Art. 5 – Printproef

De klant ontvangt uitsluitend een printproef indien hij daarom uitdrukkelijk heeft verzocht. De kosten hiervoor zijn niet in de offerte inbegrepen. Elke printproef wordt bijkomend aan de klant in rekening gebracht.

Art. 6 – Het ter beschikking gestelde materiaal

Als de klant digitale bestanden ter beschikking stelt van Publi-solution, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoorde- lijk voor de kwaliteit van deze bestanden.
Publi-solution kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten die in het aangeleverde bestand van de klant gemaakt zijn en die op dezelfde wijze overgenomen zijn. Indien de klant geen drukproef verlangt en de eindcontrole overlaat aan Publi-solution, is deze laatste niet aansprakelijk voor opmaakfouten in het geleverde bestand. De klant kan ook niet eisen dat Publi-solution deze bestanden printklaar zet. Printklaar zetten is mogelijk, mits een meerkost voor opmaak die aan de klant zal gefactureerd worden. Bij moeilijkheden of vertraging tijdens de productie veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, zal de leveringstermijn in dezelfde mate van de vertraging verlengd worden. Prijzen kunnen eveneens aangepast worden bij onvoorziene extra kosten, bijvoorbeeld het inhuren van een koerier om de materialen sneller ter plaatse te krijgen.
Wanneer de klant materialen en/of halffabricaten levert, is hij verplicht de correcte hoeveelheid aan te brengen voor het uitvoeren van de aanvaarde opdracht en is de klant verplicht tevens de nodige inschiet (uitschot tijdens de bewerking of verwerking) ter beschikking te stellen aan Publi-solution.

Art. 7 – Auteurs- en aanverwante rechten

De klant die een druk– of reproductieopdracht aan Publi-solution geeft van eender welke tekening, foto, document of tekst, bestand, etc., maakt zich sterk ten aanzien van Publi-solution daartoe over de nodige rechten te beschikken. De klant is hiervoor uitsluitend verantwoordelijk. Publi-solution behoudt – behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst – te allen tijde het auteursrecht van de door haar ontworpen schetsen, ontwerpen, tekeningen, modellen, etc. Auteursrechten zijn niet in de opgegeven prijs inbegrepen.

Art. 8 – Bewaring

Indien de klant wenst dat Publi-solution productie-elementen zoals ontwerpen, tekeningen, printbestanden, uitsnijbestanden,… bewaart, dient hij dit schriftelijk en voorafgaandelijk aan de uitvoering van de opdracht te verzoeken.

De bewaring gebeurt steeds op risico van de klant, die Publi-solution uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging).

Art. 9 – Bestellingen voor rekening van derden

Elke persoon of firma die een bestelling doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien Publi-solution zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard en zelfs in gevallen waarin de derde de bestelbon mee heeft ondertekend.

Art. 10 – Plaatsing

Plaatsingen verzorgd door Publi-solution worden vermeerderd met de gebruikte materialen, vervoerskosten en de plaatsingsuren in regie. Deze zullen apart op de factuur vermeld worden.
De in de offerte opgenomen tijd en/of prijs voor plaatsing is louter indicatief.

De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het bekomen van de desgevallend vereiste vergunningen en/of toelatingen. Publi-solution kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.
Publi-solution kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door storm. Onder storm worden windsnelheden boven 75km/u begrepen.

Montagevoorwaarden voor spandoeken en reclameborden:
1. Ondergrond is vrij van stenen en andere obstakels.
2. De locatie is volledig vrijgemaakt voor de montage.
3. De juiste posities van de nutsvoorzieningen worden op voorhand door de klant bevestigd.
4. De montagepunten zijn steeds vlot bereikbaar (ladders, hoogtewer- ker,…). Een onderzoek
van de muren in verband met stevigheid moet op voorhand worden uitgevoerd door de klant.
5. Onder de 10°C worden er geen plaatsingen gedaan. 6. Aanwezigheid van elektriciteit.

Montagevoorwaarden voor plaatsen stickers:
1. Ondergrond (raam, borden,…) is vrij van stof, vuil en andere obstakels. 2. De locatie is volledig vrijgemaakt voor de montage.
3. De juiste posities van de nutsvoorzieningen worden op voorhand door de klant bevestigd.
4. De montagepunten zijn steeds vlot bereikbaar (ladders, hoogtewer- ker,…).
5. Onder de 16°C worden er geen plaatsingen gedaan.
6. Aanwezigheid van elektriciteit.

Art. 11 – Klachten

De klant moet onmiddellijk bij levering van de goederen deze nazien. Klachten met betrekking tot de door Publi-solution geleverde goederen moeten door de klant steeds gemeld worden binnen de 8 dagen na de levering, zo niet worden de geleverde goederen geacht voorbehoudsloos te zijn aanvaard door de klant.

Geringe afwijking in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, etc. geven geen reden tot afkeuring. Bij beoordeling van de geleverde goederen, moet steeds een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus nooit op enkele exemplaren worden afgekeurd.

Het formuleren van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichting op te schorten.

Art. 12 – Betalingsvoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord zijn alle facturen steeds integraal betaalbaar zonder korting binnen de termijn aangeduid op de factuur. Indien de factuur geen betalingstermijn vermeldt, is deze betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling.
De factuur wordt geacht door de klant te zijn aanvaard, bij gebreke aan schriftelijk protest middels ter post aangetekende zending binnen de 8 dagen na factuurdatum. Geen protest kan nog worden aanvaard na deze termijn. Het protesteren van de factuur ontheft de klant niet van zijn verplichting de factuur te betalen op zijn vervaldag.

Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal op het factuurbedrag van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zulks in afwijking van art. 1146 B.W., een verwijlsintrest verschuldigd zijn. Ongeacht of de klant een particulier, dan wel een handelaar is, is de toepasselijke intrestvoet 10 %, zonder dat deze evenwel lager kan zijn dan de intrestvoet zoals bepaald in de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding het schuldsaldo tevens worden verhoogd met 10 % op het openstaande bedrag, met een minimum van 40,00 EUR, dit alles onverminderd de aanmanings-, invorderings- en/of gerechtskosten. Publi-solution behoudt zich tevens het recht voor om een hogere schade te bewijzen.
Elke gedeeltelijke betaling van de klant zal eerst worden toegerekend op de kosten, vervolgens op de intresten en tot slot pas op de hoofdsom.
De niet-betaling op haar vervaldag van één of meer facturen, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk integraal opeisbaar maken.
Elke laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling Publi-solution het recht om de verschuldigde betaling(en) te compenseren met uitstaande schulden die zij zou hebben ten aanzien van de klant.
Ingeval van niet-betaling van de factuur, behoudt Publi-solution zich het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen uit alle lopende overeenkomsten te schorsen en ieder order of lopend contract zonder rechterlijke machtiging te ontbinden, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder recht op enige vergoeding in hoofde van de klant.
Indien er bij Publi-solution op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Publi-solution zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd. Indien de klant weigert om op dit verzoek in te gaan, behoudt Publi-solution zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, zonder rechterlijke machtiging en zonder enige vergoeding ten gunste van de klant te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25 %, onverminderd het recht van Publi-solution om een hogere schade te bewijzen.

Art. 13 – Schadevergoeding ingeval van annulering of ontbinding

Ingeval van wanprestatie van de klant naar aanleiding waarvan de overeenkomst wordt ontbonden of ingeval van laattijdige annulering van de bestelling door de klant, is de klant een vergoeding verschuldigd aan Publi-solution dewelke op forfaitaire wijze wordt begroot op 25 % van de totale prijs van de bestelde goederen. Zulks onverminderd het recht van Publi-solution om een hogere schade te bewijzen.

Art. 14 – Eigendomsvoorbehoud
Onverminderd het risico van de klant met betrekking tot de geleverde goederen, behoudt Publi-solution zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten, schadevergoedingen en belastingen. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud zullen niettemin de risico’s van het verlies of de vernietiging van de geleverde goederen integraal worden gedragen door de klant vanaf het ogenblik dat de goederen aan de klant werden geleverd.
Tot het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht; en zal de klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van Publi-solution. De klant verbindt zich ertoe om Publi-solution onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de goederen zou zijn gelegd.
De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector.
Ingeval de betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, is Publi-solution zonder enige gerechtelijke tussenkomst gerechtigd en door de klant daartoe onherroepelijk gemachtigd om de geleverde goederen weg te halen bij de klant op kosten van de klant.

Art. 15 – De prijs

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord, worden de bestellingen gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de bestelbon. De opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W..
Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van Publi-solution valt steeds ten laste van de klant.

De kosten van levering zijn niet in de prijs inbegrepen.
Publi-solution behoudt zich het recht voor om de prijs te verhogen, indien na de bestelling door de klant, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, de prijs van grondstoffen, energie en loonkost) een verhoging heeft ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

Art. 16 – Overmacht

Indien Publi-solution wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van de overmacht, dan wel definitief, op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen en/of materialen, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij Publi-solution, hetzij bij een van haar leveranciers.

Art. 17 – Persoonsgegevens

De klant geeft de toelating aan Publi-solution om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand.
Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Publi-solution aangeboden producten en/of diensten in het kader van de contractuele relatie tussen Publi-solution en de klant.

De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen.Indien de klant geen commerciële informatie van Publi-solution meer wenst te ontvangen, dient de klant Publi-solution daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Kosten voor wijzigingen aan de oorspronkelijke gegevens van de klant, op zijn verzoek ontstaan, kunnen steeds worden aangerekend aan de klant.

De klant geeft aan Publi-solution de toelating om beeldmateriaal van de aan de klant geleverde goederen te gebruiken voor onder meer algemene informatie, publicatie op de website van Publi-solution, publicatie in folders, etc.

Art. 18 – Nietigheden

De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze algemene voorwaarden strekt zich slechts uit over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

Art. 19 – Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend territoriaal bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voorvloeiend uit de overeenkomst zijn de overeenkomstig de wet resp. materieelrechtelijk bevoegde Rechtbank van Eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Gent of het Vrederechter van het vierde kanton te Gent. Publi-solution behoudt zich evenwel het recht voor om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.