Privacybeleid

Verwerkingsverantwoordelijke

Publi Solution met maatschappelijke zetel te 9030 Gent, Amand Casier de ter Bekenlaan 36, met ondernemingsnummer 0869.997.849, handeldrijvend onder de naam Publi Solution zoals ook hierna aangeduid, hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens ter nakoming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de “AVG”).

Publi Solution wil u door middel van deze Privacyverklaring informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en dit met betrekking tot alle diensten die door Publi Solution worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die Publi Solution (uit)voert. Publi Solution vraagt dat u deze privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens aan onze onderneming verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Persoonsgegevens  die worden verwerkt

Publi Solution kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Publi Solution, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Publi Solution verstrekt.

Publi Solution kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • * Uw voor- en achternaam
  • * Uw aanspreektitel
  • * Uw adresgegevens
  • * Uw telefoonnummer
  • * Uw e-mailadres
  • * Uw IP-adres

Publi Solution wijst u er op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

Waarom Publi Solution gegevens nodig heeft

Publi Solution verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Publi Solution uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit technologische en commerciële dienstverlening. Verder kan Publi Solution uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het voeren van haar boekhouding, klantenbeheer, beheer van leveranciers / onderaannemers, personeelsbeheer en loonadministratie, public relations en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie en nieuwsbrieven. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en/of reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang Publi Solution gegevens bewaart

Publi Solution bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Publi Solution verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Publi Solution worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Publi Solution gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Publi Solution maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Publi Solution bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Publi Solution te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google